Waar we voor staan

De activiteiten van EATA zijn zeer uiteenlopend en worden beïnvloed door de voornaamste interesses van de individuele ledenverenigingen. Samengevat kunnen ze thematisch worden ingedeeld met enkele trefwoorden die symbolisch illustreren waar EATA voor staat en waar het over gaat:

  • dierenhouderij

  • samenwerking

  • verantwoordelijkheid

Dierenhouderij - EATA staat voor het diervriendelijk, op wetenschappelijke basis, houden van dieren en de dierenbescherming en dit in nauwe samenwerking met de wetgever.

Wij zijn er vast van overtuigd, dat een diervriendelijke vivaristiek een belangrijke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu en de cohesie van onze samenleving.
Bovendien bevordert het de kennis over de behoeften van dieren, met uitzondering van de gewone huisdieren, en van de implicaties en de betekenis van ecologische cycli.
De op het welzijn van de te houden dieren gerichte verzorging,  vormt de basis voor de wetenschappelijke bescherming van dieren en voor het verwerven van wetenschappelijke kennis via de dierenliefhebberij. De dierenliefhebberij en de bescherming van dieren, zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat een van de redenen is waarom het optimaliseren van de wettelijke kadervoorwaarden en de wetgeving inzake dierenbescherming, door het adviseren van wetgevers en het samenwerken aan wetsontwerpen en verordeningen op alle niveaus, een van onze centrale doelstellingen is.

Samenwerking - EATA staat voor een levendige verenigingscultuur, nationale en internationale samenwerking en de bereidheid om met alle betrokkenen te praten.

De verbetering van de dierenhouderij is gebaseerd op een dynamische uitwisseling van ervaringen tussen experts en ervaren liefhebbers op alle gebieden. De EATA promoot daarom nadrukkelijk het systeem van actieve verenigingen als kern binnen de aangesloten bonden. Deze laatste wisselen geregeld informatie uit met de officiële instanties op bondsniveau en onderhouden intensieve contacten met openbare instellingen zoals universiteiten, dierentuinen, scholen en musea. Wij hechten evenveel waarde aan gesprekken met verenigingen en federaties buiten de EATA, als ook overleg met dierenbeschermingsgroepen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
Zoals eerder vermeld, omvat de samenwerking uiteraard die met de wetgevende tak, maar ook met de autoriteiten van de uitvoerende macht, zoals officiële dierenartsen of douaneautoriteiten.

Verantwoordelijkheid - EATA staat internationaal voor een verantwoorde omgang met de natuur en dieren en regionaal voor activiteiten en productverbetering in de zin van duurzaamheid en dierenwelzijn.

De door de mens veroorzaakte milieurampen en klimaatverandering, de gerichte vernietiging van habitats als gevolg van economische belangen, de hebzucht naar winst of pure ondoordachtheid en de vervuiling van natuurgebieden door massatoerisme, kenmerken het begin van de 21ste  eeuw.
EATA staat hier niet werkeloos naar te kijken, want diervriendelijk leven betekent ook verantwoordelijkheid nemen.
EATA zet zich in voor de bescherming van soorten en hun natuur, bevordert regionale kweek- en uitwisselingsactiviteiten met het oog op duurzaamheid, ondersteunt zinvolle natuurbeschermingsprojecten in de landen van herkomst van onze dieren en werkt samen met de industrie om producten in de zin van dierenwelzijn te optimaliseren.