Stanovy

Stanovy EATA (Evropská asociace akvaristů a teraristů)

A  Obecná ustanovení
B  Členství
C  Struktury a organizace
D  Závěrečná ustanovení

 

A Obecná ustanovení

Čl. 1 Jméno, sídlo a roční plánování EATA

 1. Dne 20.11.2010 byla v Hambrückenu (Německo) založena organizace pro sdružování akvaristů a teraristů Evropy pod názvem EATA (European Akvarium & Terrarium Association).
 2. Sídlo EATA je v Bruselu (Belgie).
 3. Rozpočtovým rokem EATA je kalendářní rok.

Čl. 2 Účel a cíle EATA

 1. Výměna informací mezi sdruženými organizacemi.
 2. Vliv na tvorbu zákonů a předpisů pro chov zvířat na evropské úrovni.
 3. Vzájemná podpora vivaristických projektů (např. Programy na ochranu druhů, další vzdělávání...).
 4. Udržování vědeckých, ekonomických a politických kontaktů na mezinárodní úrovni.

Čl. 3 Komunikace

Jako informační platforma je zřízena elektronická domovská stránka EATA, která je přímo propojena s webovými stránkami přidružených organizací.

 

B Členství

Čl. 4 Členství

 1. Členy EATA jsou zpravidla národní vivaristické svazy.
 2. Má-li státní útvar z jazykových důvodů nebo předmětu svého etnického rozložení geografickou specifikaci, mohou být členy EATA všechny svazy působící na území tohoto státu (viz např. Švýcarsko).
 3. Pokud v zemi neexistuje celostátní organizace, mohou se až do založení sdružení dočasně stát členy EATA maximálně 2 samostatná sdružení - každé s jedním hlasem.
 4. Přijímací řízení: Předběžný vstup přijímá správní rada. Konečné přijetí musí být potvrzeno na příštím celoevropském Zasedání delegátů.

Čl. 5 Členský poplatek

Výši členského poplatku stanoví každoročně Zasedání delegátů.

Čl. 6 Vyloučení

Asociace, které nesplní své finanční závazky, budou vyloučeny na následujícím Zasedání delegátů.

 

C Struktury a organizace

Čl. 7 Sdružení

Orgány EATA jsou:

 1. Zasedání delegátů
 2. Prezidium organizace
 3. Kontrolní komise (auditoři financí)

Čl. 8 Zasedání delegátů

 1. Zasedání delegátů se konná nejméně jednou do roka s přítomnými dvěma hlasujícími zástupci jednotlivých členských organizací.
 2. Každý stát s více národními sdruženími má 1 zástupce oprávněného hlasovat.
 3. Písemný převod hlasů může být učiněn v rámci národního sdružení a také přes hranice.
 4. Až 2 další osoby z jednotlivých sdružení mohou být přítomny na zasedání - nemají ale žádná hlasovací práva.
 5. Prezidium EATA nebo tři státní svazy mohou požádat o svolání mimořádného Zasedání delegátů se stejnými hlasovacími právy jako na řádném Shromáždění delegátů svolaném prezidentem.
 6. Případné změny stanov musí být ustanoveny pouze na základě Zasedání delegátů nejméně dvoutřetinovou většinou.
 7. Program jednání musí být zaslán členským sdružením nejméně 30 dnů předem.
 8. Žádosti členských sdružení na Zasedání delegátů, které mají nějaké příspěvky mimo schválený program jednání, musí tyto body předložit prezidentovi nejméně 60 dnů před Zasedáním delegátů.
 9. Rezoluce Zasedání delegátů mohou být rovněž přijímány prostřednictvím komunikace.

Čl. 9 Prezidium

 1. Představenstvo ve formě prezidia je voleno na 4 roky. Re-volba je možná.
 2. Prezidium se skládá z:
  1. Prezidenta
  2. Prvního Viceprezidenta
  3. Druhého Viceprezidenta
  4. Pokladníka
  5. Sekretáře
 3. Pro každou z těchto pozic je zvolen náhradník (asistent).

Čl. 10 Prezidenta

 1. Prezident zastupuje EATA při jednání s úřady nebo jinými sdruženími. Zastupuje i ostatní členy představenstva.
 2. Prezident zajišťuje vytvoření agendy řádného nebo mimořádného Zasedání delegátů a vede je.
 3. Prezident sleduje veškeré činnosti v EATA a zajišťuje komunikaci v rámci představenstva.

Čl. 11 První Viceprezident (pro zahraničí)

 1. První Viceprezident zajišťuje vnější kontakty EATA (komise v Bruselu, OFI, BNA atd.) dle nařízeních prezidia.

Čl. 12 Druhý Viceprezident (pro interní záležitosti)

 1. Druhý Viceprezident zajišťuje provádění schválených projektů v rámci EATA a zastupuje představenstvo.
 2. Druhý Viceprezident zajišťuje komunikaci v rámci EATA.
 3. Druhý Viceprezident odpovídá za pořádání řádného nebo mimořádného Zasedání delegátů.

Čl. 13 Pokladníka

 1. Pokladník spravuje finance EATA.
 2. Pokladník zajišťuje roční hotovostní audit u vybraných auditorů.

Čl. 14 Sekretář

 1. Sekretář vede záznamy a zajišťuje zápisy z jednání EATA.
 2. Sekretář také zajišťuje archivaci a distribuci zápisů EATA všem členským sdružením, členům prezídia a auditorům.

 Čl. 15 Kontrolní komise (auditoři)

 1. Zasedáním delegátů jsou voleni dva  auditoři a jeden zástupce.
 2. Každý rok nejstarší auditor opouští pozici v kontrolní komisi a je nahrazen zástupcem a vzápětí je volen i nový zástupce.

 

D Závěrečná ustanovení

Čl. 16 Zánik organizace

 1. Pokud v roganizaci zůstane méně než tři členské svazy, bude EATA zrušena.
 2. Aktiva budou darována buď nástupnické organizaci EATA, nebo v případě, že takováto organizace nebude existovat, ZGAP (Zoologická společnost pro ochranu druhů a populací).

Čl. 17 Platnost těchto stanov

 1. Tyto stanovy byly odsouhlaseny na Zasedání delegátů dne 12. 09. 2015 v Dachau (Německo) a ihned nabyly platnosti.
 2. Základní verzí těchto stanov je jejich německá verze.
 3. Tyto stanovy byly revidovány na Zasedání delegátů dne 16. září 2017 ve Fuldě (Německo) v tuto verzi.
 4. Tyto stanovy byly doplněny 14. září 2019 na zasedání v Rychnově nad Kněžnou o nový bod 4.3.

 

Prezidenta: Dr. Peter Sound

Tajemníka: Thierry de Coulon